Integritetspolicy

Vi är mycket glada över att du har visat intresse för vårt företag. Dataskydd är särskilt hög prioritet för Hälsostudion Alingsås. Användningen av Alingsås Hälsostudio hemsidan är möjlig utan uppge några personuppgifter. Om en registrerad emellertid vill använda särskilda tjänster via vår hemsida, kan behandling av personuppgifter bli nödvändigt. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig på grundval av sådan behandling, erhåller vi vanligen samtycke från den registrerade.

Behandlingen av personuppgifter, såsom namn, företagsnamn, organisationsnummer, adress, e-postadress eller telefonnummer i ämnet datumet skall alltid vara i linje med dataskyddsförordningen General (BRP), och i enlighet med den landsspecifika dataskydd regler som gäller för Alingsås Hälsostudio. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vår företag informera allmänheten om arten, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras de registrerade med hjälp av denna dataskyddsdeklaration om de rättigheter de har rätt till.

Alingsås Hälsostudio har, som ägare till hemsidan, infört många tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa det fullständigaste skyddet av personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Internetbaserade dataöverföringar kan emellertid i princip ha säkerhetsbrister, så absolut skydd kan inte garanteras. Av denna anledning är varje registrerad fri att överföra personuppgifter till oss via alternativa medel, t ex via telefon och e-postadress.

Telefon: 0046 322 63 74 70

E-postadress: info@alingsashalsostudio.se

Definitioner

Dataskyddsdeklarationen för Alingsås Hälsostudio bygger på de villkor som den europeiska lagstiftaren använder för antagandet av Allmänna databeskyddsförordningen (GDPR). Vårt dataskyddsdeklaration ska vara läsbar och förståelig för allmänheten, såväl som våra medlemar och affärspartner. För att säkerställa detta, vill vi förklara den terminologi som används först.

I den här dataskyddsdeklarationen använder vi bland annat följande termer:

a) Personuppgifter
Personuppgifter betyder all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person (“registrerad / data subject”). En ”identifierbar fysisk person” är en person som kan identifieras, direkt eller indirekt, i synnerhet i genom hänvisning till en identifierare, såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en nätet identifierare program eller till en eller flera faktorer som är specifika till den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos den fysiska personen.

b) Uppgiftsperson/ data subject
Uppgiftspersonen eller på engelska ”data subject” är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av den registeransvarige som ansvarar för behandlingen.

c) Bearbetning
Behandlingen är varje åtgärd eller serie av åtgärder som utförs på personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, med eller utan hjälp av automatiska metoder, till exempel insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, återvinning, läsning, användning, offentliggörande genom överföring, spridning eller på annat sätt tillgängliggörande, anpassning eller kombination, begränsning, radering eller förstöring.

d) Begränsning av bearbetningen
Begränsning av behandling är märkning av personuppgifter i syfte att begränsa sin behandling i framtiden.

e) Profilering
Profilering innebär varje form av automatiserad behandling av personuppgifter som består av användningen av personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter som rör en fysisk person, särskilt för att analysera eller förutsäga aspekter beträffande den fysiska persons prestationer på arbetsplatsen, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser , intressen, tillförlitlighet, beteende, plats eller rörelser.

f) Pseudonymisering
Pseudonymisering är behandlingen av personuppgifter på ett sådant sätt att personuppgifterna inte längre kan hänföras till ett specifikt registrerade utan användning av ytterligare information, förutsatt att sådan ytterligare information hålls separat och är föremål för tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna inte tillskrivs en identifierad eller identifierbar fysisk person.

g) Kontroller eller Kontroller som ansvarar för bearbetningen
Kontroller eller Kontroller som ansvarar för behandlingen är den fysiska eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, där ändamålen och medlen för sådan behandling bestäms av unionen eller medlemsstaternas lagstiftning kan den registeransvarige eller de särskilda kriterierna för sin nominering vara föreskriven unionen eller medlemsstaternas lagstiftning.

h) Processor
Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organ som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

i) Mottagare
Mottagare är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annat organ som personuppgifterna avslöjas, oavsett om en tredje part är eller inte. De offentliga myndigheter som får ta emot personuppgifter inom ramen för en särskild undersökning enligt unions- eller medlemsstatsrätten får emellertid inte betraktas som mottagare. Behandlingen av dessa uppgifter av de offentliga myndigheterna ska överensstämma med tillämpliga regler om dataskydd enligt bearbetningens syfte.

j) Tredje part
Tredje part är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, organ eller annan organ än den registrerade, den registeransvarige, processorn och personer som, under den behöriga myndigheten hos den registeransvarige eller processorn, har rätt att behandla personuppgifter.

k) Samtycke
Samtycke från den registrerade är någon fritt angiven, specifik, informerad och entydig indikation på den registrerades önskemål genom vilken han eller hon genom ett uttalande eller med en tydlig bekräftande handling innebär en överenskommelse om behandling av personuppgifter avseende honom eller henne .

Reglerens namn och adress

Kontroller i den allmänna databeskrivningsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd är:

Namn: Alingsås Hälsostudio

Adress: Kolavägen 1, 441 55 Alingsås

Land: Sverige

Telefon: 0046 322 63 74 70

E-post: info@alingsashalsostudio.se

Webbplats: www.alingsashalsostudio.se

Kakor

Alingsås Hälsostudio webbsidor använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i ett datorsystem via en webbläsare.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare av cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbsidor och servrar kan tilldelas den specifika webbläsare i vilken kakan lagrades. Detta gör det möjligt för besökta webbplatser och servrar att differentiera den enskilda webbläsaren för datafoten från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En viss webbläsare kan identifieras och identifieras med hjälp av det unika cookie-ID.

Genom användning av cookies kan Alingsås Hälsostudio erbjuda användarna av denna webbplats mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en kaka kan informationen och erbjudandenen på vår hemsida optimeras med användaren i åtanke. Cookies tillåter oss, som tidigare nämnts, att känna igen våra webbplatsanvändare. Syftet med detta erkännande är att göra det enklare för användarna att använda vår hemsida. Den webbplatsanvändare som använder cookies, t.ex. behöver inte ange åtkomstdata varje gång webbplatsen är åtkomst, eftersom det tas över av webbplatsen och cookien lagras därmed på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan i en kundvagn i en webbshop. Online-butiken kommer ihåg de artiklar som en kund har lagt i den virtuella kundvagnen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår hemsida med hjälp av en motsvarande inställning för den använda webbläsaren och kan därmed permanent neka inställningen av cookies. Vidare kan redan angivna cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla populära webbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara helt användbara.

Insamling av allmänna data och information

Alingsås Hälsostudio hemsida samlar in en serie allmänna data och information när en registrerad eller ett automatiskt system samlar upp webbplatsen. Denna generella data och information lagras i serverns loggfiler. Samlat kan vara (1) de webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) en hemsida från vilken ett åtkomstsystem når vår hemsida (så kallade hänvisningar/referrers), (4) underhemsidor, (5) datum och tid för åtkomst till hemsidan, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) alla andra liknande data och information som kan användas vid angrepp på våra informationstekniska system.

Vid användning av denna generella data och information drar inte Alingsås Hälsostudio några slutsatser om den registrerade. Snarare behövs denna information för att (1) leverera innehållet på vår hemsida korrekt, (2) optimera innehållet på vår hemsida samt dess annonsering, (3) säkerställa långsiktig lönsamhet för våra informationsteknologisystem och hemsidateknik , och (4) ge brottsbekämpande myndigheter den information som behövs för brottmål vid en cyberattack. Därför analyserar Alingsås Hälsostudio anonymt uppgifter och information statistiskt, i syfte att öka datasäkerheten och för att säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. Den anonyma data i serverns loggfiler lagras separat från alla personuppgifter som tillhandahålls av en registrerad.

Prenumeration på våra nyhetsbrev

På Alingsås Hälsostudio hemsida får användarna möjlighet att prenumerera på vårt företags nyhetsbrev. Den inmatningsmask som används för detta ändamål bestämmer vilken personuppgifter som överförs, liksom när nyhetsbrevet beställs från regulatorn.

Nyhetsbrevspårning

Alingsås Hälsostudio nyhetsbrev innehåller så kallade spårningspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i sådana e-postmeddelanden, som skickas i HTML-format för att aktivera loggfilinspelning och analys. Detta möjliggör en statistisk analys av framgång eller misslyckande av marknadsföringskampanjer online. Baserat på den inbäddade spårningspixeln kan Alingsås Hälsostudio se om och när ett e-postmeddelande öppnades av en registrerad, och vilka länkar i e-posten uppringdes av registrerade.

Sådana personuppgifter som samlats in i spårningspixlarna i nyhetsbrev lagras och analyseras av regulatorn för att optimera leverans av nyhetsbrevet samt att anpassa innehållet i framtida nyhetsbrev ännu bättre till den registreras intressen. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgiftslämnarna är när som helst berättigade att upphäva respektive separat försäkran om samtycke utfärdad genom dubbeloptagningsförfarandet. Efter en återkallelse kommer dessa personuppgifter att raderas av regulatorn. Alingsås Hälsostudio anser automatiskt att det är ett tillbakadragande från nyhetsbrevet.

Alingsås Hälsostudio informerar sina medlemar och affärspartners regelbundet genom ett nyhetsbrev om evenemang, projekt, kurser och andra nyheter som sker. Företags nyhetsbrev får endast mottas av den registrerade om (1) den registrerade har en giltig e-postadress och (2) den registrerade registrerar sig för nyhetsbrevet. Ett bekräftelsemail skickas till den e-postadress som registrerats av en registrerad för första gången för nyhetsbrevsförsändelse, av juridiska skäl, i dubbeloptagningsförfarandet. Denna bekräftelse e-post används för att bevisa om ägaren till e-postadressen som den registrerade är behörig att få nyhetsbrevet.

Under registreringen för nyhetsbrevet lagrar vi även IP-adressen till det datorsystem som tilldelats av Internetleverantören (ISP) och används av den registrerade vid registreringstidpunkten samt datum och tid för registreringen. Uppsamlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att förstå (möjlig) missbruk av en registrerad e-postadress vid ett senare tillfälle och det tjänar därför syftet med det rättsliga skyddet för den registeransvarige.

De personuppgifter som samlas in som en del av en registrering för nyhetsbrevet kommer endast att användas för att skicka vårt nyhetsbrev. Dessutom kan abonnenter på nyhetsbrevet informeras per e-post, så länge det är nödvändigt för driften av nyhetsbrevstjänsten eller en registrering i fråga, eftersom det kan vara fallet vid ändringar av nyhetsbrevet, eller i händelse av förändring av tekniska omständigheter. Det kommer inte att överföras personuppgifter som samlas in av nyhetsbrevet till tredje part. Prenumerationen på vårt nyhetsbrev kan när som helst avslutas av den registrerade. Samtycket till lagring av personuppgifter, som den registrerade har gett för att skicka nyhetsbrevet, kan återkallas när som helst. I syfte att återkalla samtycke finns en motsvarande länk i varje nyhetsbrev. Det är också möjligt att avbryta prenumerationen från nyhetsbrevet när som helst direkt på regulatorns hemsida eller att meddela det till regulatorn på ett annat sätt.

Kontaktmöjlighet via hemsidan

Alingsås Hälsostudio hemsida innehåller information som möjliggör snabb elektronisk kontakt, samt direkt kommunikation med oss, som också innehåller en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en registrerad kontaktar kontrollanten via e-post eller via en kontaktformulär lagras de personuppgifter som överförs av den registrerade automatiskt. Sådana personuppgifter som överförs på frivillig basis av en registrerad till datatillsynsmannen lagras i syfte att behandla eller kontakta den registrerade. Det finns ingen överföring av dessa personuppgifter till tredje part.

Kommentarer fungerar i bloggen på hemsidan

Alingsås Hälsostudio erbjuder användarna möjligheten att lämna enskilda kommentarer till enskilda bloggbidrag på vårt blogg, som finns på regulatorns hemsida. En blogg är en webbaserad, allmänt tillgänglig portal, genom vilken en eller flera personer som heter bloggare eller webbbloggar kan lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade bloggposter. Bloggpostar kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en registrerad lämnar en kommentar till den blogg som publiceras på den här hemsidan lagras och publiceras också de synpunkter som gjorts av den registrerade, samt information om datumet för kommentaren och användarens (pseudonym) vald av den registrerade. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internet-leverantören (ISP) till den registrerade. Denna lagring av IP-adressen sker av säkerhetsskäl och om den registrerade bryter mot tredje parts rättigheter eller skickar in olagligt innehåll genom en given kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter är därför i den egna datatillsynsmyndighetens eget intresse, så att han kan rentvå i händelse av en överträdelse. Denna insamlade personuppgifter kommer inte att överföras till tredje part, såvida inte sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar målet med att försvara den registeransvarige.

Prenumeration på kommentarer i bloggen på hemsidan

Kommentarerna i Alingsås Hälsostudio blogg kan prenumereras av tredje part. I synnerhet finns det möjligheten att en kommentator abonnerar på kommentarerna efter hans kommentarer på ett visst blogginlägg.

Om en registrerad bestämmer sig för att prenumerera på alternativet, skickar regulatorn ett automatiskt bekräftelsemail för att kontrollera dubbelvalet för huruvida ägaren av den angivna e-postadressen bestämde sig för detta alternativ. Alternativet att prenumerera på kommentarer kan avslutas när som helst.

Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den registeransvarige ska behandla och lagra personuppgifter hos den registrerade endast under den period som är nödvändig för att uppnå syftet med lagring eller i den mån det beviljas av den europeiska lagstiftaren eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar som regulatorn är föremål för till.

Om lagringsformen inte är tillämplig eller om en lagringsperiod som föreskrivs av den europeiska lagstiftaren eller annan behörig lagstiftare löper ut, är personuppgifter rutinmässigt blockerade eller raderade i enlighet med rättsliga krav.

Den registrerades rättigheter

a) Rätt till bekräftelse

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige bekräftelsen om huruvida personuppgifter om honom eller henne behandlas eller inte. Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

b) Rätt till åtkomst

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att från den registeransvarige få gratis information om hans eller hennes personuppgifter som lagras när som helst och en kopia av denna information. Dessutom ger de europeiska direktiven och förordningarna den registrerade tillgång till följande uppgifter:

Syftet med behandlingen;
Kategorier av berörda personuppgifter;
Mottagarna eller kategorierna av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att avslöjas, särskilt mottagare i tredjeländer eller internationella organisationer;
Om möjligt, den planerade perioden för vilken personuppgifterna ska lagras eller, om det inte är möjligt, de kriterier som används för att bestämma den perioden;
Förekomsten av rätten att begära av kontrollen att rätta till eller radera personuppgifter eller begränsa behandlingen av personuppgifter om den registrerade eller motsätta sig sådan behandling;
Förekomsten av rätten att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet;
Där personuppgifterna inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om källan;
Förekomsten av automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som avses i artikel 22.1 och 22.4 i GDPR och åtminstone i dessa fall meningsfull information om den aktuella logiken samt betydelsen och de förväntade konsekvenserna av sådan behandling för den registrerade;
Vidare ska den registrerade ha rätt att få information om huruvida personuppgifter överförs till ett tredje land eller till en internationell organisation. Om så är fallet ska den registrerade ha rätt att informeras om lämpliga skyddsåtgärder i samband med överföringen.

Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till åtkomst kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

c) Rätt till rättelse

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att utan dröjsmål få registret från den registeransvarige om felaktiga personuppgifter om honom eller henne. Med hänsyn till syftet med behandlingen ska den registrerade ha rätt att ha slutförda ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande uttalande.

Om en registrerad önskar utöva denna rätt till rättelse kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige.

d) Rätt till radering (Rätt att glömma)

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få den person som raderar personuppgifter utan otillbörlig dröjsmål från registratören och den registeransvarige ska vara skyldig att radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om något av följande skäl gäller så länge behandlingen inte är nödvändig:

Personuppgifterna är inte längre nödvändiga i förhållande till syftet med vilka de samlades eller på annat sätt behandlades;
Den registrerade återkallar samtycke till vilket behandlingen är baserad enligt artikel 6.1 punkt (a) i GDPR eller artikel 9.2 punkt (a) i GDPR, och om det inte finns någon annan rättslig grund för bearbetningen;
Den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.1 i GDPR och det finns inga övergripande legitima grunder för behandlingen eller den registrerade motsätter sig behandlingen i enlighet med artikel 21.2 i GDPR;
Personuppgifterna har behandlats olagligt;
Personuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för
Peronuppgifterna måste raderas för att följa en lagstadgad skyldighet i unionens eller medlemsstaternas lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
Personuppgifterna har samlats i samband med erbjudandet om informationssamhällstjänster som avses i artikel 8.1 i GDPR.
Om en av de ovan nämnda skälen gäller och en registrerad önskar begära radering av personuppgifter lagrade av Alingsås Hälsostudio, kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos regulatorn. En anställd hos Alingsås Hälsostudio ska omedelbart se till att raderingsförfrågan omedelbart efterlevs.

Om registeransvarig har offentliggjort personuppgifter och enligt artikel 17.1 är skyldig att radera personuppgifterna ska den registeransvarige, med hänsyn till tillgänglig teknik och kostnader för genomförandet, vidta rimliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, för att informera andra registeransvariga behandlar de personuppgifter som den registrerade har begärt radering av sådana kontrollanter av eventuella länkar till eller kopiering eller replikering av dessa personuppgifter, såvitt inte behandling krävs. En anställd hos Alingsås Hälsostudio kommer att vidta de åtgärder som krävs i enskilda fall.

e) Rätt att begränsa bearbetningen

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att få från den registeransvarige begränsningen av bearbetningen där något av följande gäller:

Nödvändigheten av personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade, under en period som gör det möjligt för kontrollen att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
Behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifterna och begär istället begränsningen av användningen i stället.
Kontrollenheten behöver inte längre personuppgifterna för bearbetningens ändamål, men de krävs av den registrerade för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav.
Den registrerade har gjort invändningar mot bearbetning enligt artikel 21.1 i GDPR i avvaktan på kontrollen av om den registeransvariges legitima skäl överreder den registrerades.
Om en av ovannämnda villkor är uppfyllda och en registrerad önskar begära begränsning av behandlingen av personuppgifter lagrade av Alingsås Hälsostudio, kan han eller hon när som helst kontakta någon anställd hos den registeransvarige. Alingsås Hälsostudio anställd kommer att ordna begränsningen av behandlingen.

f) Rätt till dataöverföring

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren, för att få personuppgifter om honom eller henne, som lämnades till en registeransvarig, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Han eller hon ska ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan registeransvarig utan hinder från den registeransvarige som personuppgifterna har lämnats till, så länge behandlingen är grundad på samtycke enligt artikel 6.1 a GDPR eller punkt (a) i artikel 9.2 i GDPR eller på ett kontrakt enligt artikel 6.1 (b) i GDPR, och bearbetningen genomförs med automatiska medel så länge som Behandlingen är inte nödvändig för utförandet av en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller vid utövandet av den officiella myndighet som är ansvarig för kontrollen.

Vid utövandet av hans eller hennes rätt till dataöverföring enligt artikel 20.1 i GDPR ska den registrerade ha rätt att få personuppgifter som sänds direkt från en kontroller till en annan, om det är tekniskt möjligt och när det inte gör det negativt påverka andras rättigheter och friheter.

För att försäkra sig rätten till dataportabilitet kan den registrerade när som helst kontakta någon anställd hos Alingsås Hälsostudio.

g) Rätt till invändning

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst, mot bakgrund av sin eller hennes speciella situation, invända mot behandling av personuppgifter om honom eller henne, som grundar sig på punkt (e) eller (f) i artikel 6.1 i GDPR. Detta gäller också för profilering baserat på dessa bestämmelser.

Alingsås Hälsostudio ska inte längre behandla personuppgifterna i händelse av invändningen, såvida vi inte kan visa tvingande legitima grunder för behandlingen som strider mot den registrerades intressen, rättigheter och friheter eller för upprättande, utövande eller försvar av laglig påståenden.

Om Alingsås Hälsostudio behandlar personuppgifter för direktmarknadsändamål ska den registrerade ha rätt att när som helst invända mot bearbetning av personuppgifter avseende honom eller henne för sådan marknadsföring. Detta gäller profilering i den mån det är relaterat till sådan direktmarknadsföring. Om den registrerade protesterar mot Alingsås Hälsostudio till behandlingen för direktmarknadsföring, kommer Alingsås Hälsostudio inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

Dessutom har den registrerade rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter om honom eller henne av Alingsås Hälsostudio för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 (1) i GDPR, såvida inte behandlingen är nödvändig för utförandet av en uppgift som utförts av hänsyn till allmänintresset.

För att utöva rätten till invändning kan den registrerade kontakta någon anställd hos Alingsås Hälsostudio. Dessutom är den registrerade fritt i samband med användningen av informationssamhällets tjänster, och trots direktiv 2002/58 / EG, att använda sin rätt att göra invändningar via automatiska medel med hjälp av tekniska specifikationer.

h) Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren för att inte vara föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling, inklusive profilering, som har rättsverkningar för honom eller henne eller på liknande sätt påverkar honom eller henne, så länge beslutet (1) är inte nödvändig för att ingå eller utföra ett kontrakt mellan den registrerade och en datakontrollant eller (2) inte är auktoriserad enligt unions eller medlemsstatslag som den registeransvarige är föremål för och som också ligger ner lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, eller (3) inte bygger på den registrerades uttryckliga samtycke.

Om beslutet (1) är nödvändigt för ingående eller utförande av ett avtal mellan den registrerade och en registeransvarig, eller (2) den är baserad på den registrerades uttryckliga samtycke, ska Alingsås Hälsostudio vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och berättigade intressen, åtminstone rätten att erhålla mänsklig intervention hos den registeransvarige, för att uttrycka sin åsikt och bestrida beslutet.

Om den registrerade vill utöva sina rättigheter avseende automatiserat individuellt beslutsfattande kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos Alingsås Hälsostudio.

i) Rätt att återkalla samtycke om dataskydd

Varje registrerad person ska ha rättighet som beviljats av den europeiska lagstiftaren att när som helst återkalla sitt samtycke till behandling av hans eller hennes personuppgifter.

Om den registrerade vill utnyttja rätten att återkalla samtycket kan han / hon när som helst kontakta någon anställd hos Alingsås Hälsostudio.

Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Facebook

På denna hemsidan har regulatorn inbyggda komponenter i företaget Facebook. Facebook är ett socialt nätverk.

Ett socialt nätverk är en plats för sociala möten på Internet, ett internetgemenskap som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personliga eller företagsrelaterad information. Facebook tillåter sociala nätverk användare att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

Operationsföretaget för Facebook är Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Om en person bor utanför USA eller Kanada, är kontrollanten Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på denna hemsidan, som drivs av regulatorn och i vilken en Facebook-komponent (Facebook-plugin-moduler) integrerades, är webbläsaren på den registrerade informationstekniska systemet automatiskt uppmanas att ladda ner visning av motsvarande Facebook-komponent från Facebook via Facebook-komponenten. En översikt över alla Facebook-plugin-program kan nås på https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Under det här tekniska förfarandet görs Facebook uppmärksam på vilken specifik under-hemsida på vårt hemsida som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook, upptäcker Facebook varje uppringning till vår hemsida av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida – vilken specifik sub-sida på vår hemsida har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Facebook-komponenten och är associerad med den registrerades Facebook-konto. Om den registrerade klickar på en av de Facebook-knappar som är integrerade i vår hemsida, t.ex. “Gilla” -knappen, eller om den registrerade skickar en kommentar, matchar Facebook den här informationen med den personliga Facebook-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Facebook mottar alltid via Facebook-komponenten information om ett besök på vårt hemsida av den registrerade, när den registrerade är inloggad samtidigt på Facebook under tiden för uppringningen till vår hemsida. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar på Facebook-komponenten eller inte. Om sådan överföring av information till Facebook inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Facebook-konto innan en uppringning av vårt hemsida görs.

Dataskyddsguiden publicerad av Facebook, som finns tillgänglig på https://facebook.com/about/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter via Facebook. Dessutom förklaras det där vilka inställningsalternativ Facebook erbjuder för att skydda den registrerades integritet. Dessutom är olika konfigurationsalternativ tillgängliga för att eliminera dataöverföring till Facebook. Dessa applikationer kan användas av den registrerade för att eliminera en dataöverföring till Facebook.

Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Google AdSense
På denna webbplats har regulatorn integrerat Google AdSense. Google AdSense är en onlinetjänst som tillåter placering av annonsering på webbplatser från tredje part. Google AdSense bygger på en algoritm som väljer annonser som visas på webbplatser från tredje part för att matcha innehållet på respektive tredjepartswebbplats. Google AdSense möjliggör en intressebaserad inriktning mot Internetanvändaren, som implementeras genom att generera enskilda användarprofiler.

Verksamhetsbolaget för Googles AdSense-komponent är Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, United States.

Syftet med Googles AdSense-komponent är integrationen av annonser på vår hemsida. Google AdSense placerar en cookie på den datasystemets informationsteknologisystem. Definitionen av kakor förklaras ovan. Med inställningen av kakan är Alphabet Inc. möjlig att analysera användningen av vår hemsida. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och i vilken en Google AdSense-komponent är integrerad, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google AdSense-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Alphabet Inc. Under det här tekniska förfarandet får företaget Alphabet Inc. kunskap om personuppgifter, t.ex. den registrerade personens IP-adress, som tjänar alfabetet Inc., bland annat för att förstå besökarnas ursprung och klick och därefter skapa uppgörelser.

Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Alphabet Inc. från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Alphabet Inc. raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Vidare använder Google AdSense också sk sporingspixlar. En spårningspixel är en miniatyrbild som är inbäddad i webbsidor för att möjliggöra en loggfilinspelning och en loggfilanalys genom vilken en statistisk analys kan utföras. Baserat på de inbäddade spårningspixlarna kan Alphabet Inc. bestämma om och när en webbplats öppnades av en registrerad, och vilka länkar som klickades på av den registrerade. Spårningspixlar tjänar bland annat att analysera besökarnas flöde på en webbplats.

Genom Google AdSense överförs personuppgifter och information, som även innehåller IP-adressen, och som är nödvändig för insamling och redovisning av de visade annonserna, till Alphabet Inc. i USA. Dessa personuppgifter lagras och bearbetas i USA. Alfabetet Inc. kan avslöja insamlade personuppgifter via detta tekniska förfarande till tredje part.

Google AdSense förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/intl/sv/ad

Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På den här hemsida har kontrollanten integrerat komponenten i Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics är en webbanalystjänst. Webbanalys är samling och analys av data om besökarnas uppförande på hemsidan. En webbanalystjänst samlar bland annat uppgifter om den hemsida från vilken en person har besökt (den så kallade referenten), vilka undersidor som besöktes, eller hur ofta och under vilken tid en undersida visades. Webbanalys används huvudsakligen för optimering av en hemsida och för att utföra en kostnads-nyttoanalys av Internet-reklam.

Operatören av Google Analytics-komponenten är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

För webbanalys via Google Analytics använder regulatorn programmet ” _gat. _anonymizeIp”. Med hjälp av denna ansökan förkortas IP-adressen för den registrerades Internetanslutning av Google och anonymiseras när de kommer till våra hemsidor från en medlemsstat i Europeiska unionen eller en annan avtalsslutande stat till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Syftet med Google Analytics-komponenten är att analysera trafiken på vår hemsida. Google använder de samlade uppgifterna och informationen bland annat för att utvärdera användningen av vår hemsida och att tillhandahålla onlinerapporter som visar aktiviteterna på våran hemsida och att tillhandahålla andra tjänster avseende användningen av vår hemsida för oss.

Google Analytics placerar en cookie på den registrerade informationsteknologisystemet. Definitionen av kakor förklaras ovan. Med inställningen av cookien kan Google analysera användningen av vår hemsida. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och i vilken en Google Analytics-komponent integrerades, kommer Internet-webbläsaren på datateknologins system automatiskt att skicka data via Google Analytics-komponent i syfte att annonsera online och avveckla provisioner till Google. Under det här tekniska förfarandet får företaget Google kunskap om personlig information, till exempel den registrerades IP-adress, som bland annat tjänar Google för att förstå besökarnas och klickens ursprung och därefter skapa uppgörelser för kommissionen.

Kakan används för att lagra personlig information, till exempel åtkomsttid, platsen från vilken åtkomst gjordes och hur ofta besöket på vår hemsida gjorts av den registrerade. Vid varje besök på vår hemsida kommer sådana personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, att överföras till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också hindra Google Analytics från att ställa in en cookie på den datasystemets datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Google Analytics, när som helst raderas via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en samling av data som genereras av Google Analytics, vilket är relaterat till användningen av denna hemsida, liksom behandlingen av dessa uppgifter av Google och chansen att utesluta sådana . För detta ändamål måste den registrerade hämta en webbläsaretillägg under länken https://tools.google.com/dlpage/gaoptout och installera den. Den här webbläsartillägget berättar Google Analytics via en JavaScript, att eventuella data och information om besök på internetsidor kanske inte överförs till Google Analytics. Installationen av webbläsartillägg betraktas som en invändning av Google. Om datatekniska datasystem senare raderas, formateras eller installeras, måste den registrerade ominstallera webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Om webbläsartillägget avinstallerades av den registrerade eller någon annan person som kan hänföras till deras kompetensområde eller är inaktiverad, är det möjligt att genomföra ominstallationen eller återaktiveringen av webbläsartilläggen.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/ och under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics förklaras vidare under följande länk https://www.google.com/analytics/

Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Google+

På denna hemsidan finns en regulatorn integrerat med Google+-knappen som en komponent. Google+ är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en social mötesplats på Internet, ett onlinemiljö som vanligtvis tillåter användare att kommunicera med varandra och interagera i virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller göra det möjligt för Internetgemenskapen att tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Google+ tillåter användare av det sociala nätverket att inkludera skapandet av privata profiler, ladda upp foton och nätverk genom vänförfrågningar.

Verksamhetsbolaget för Google+ är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en Google+-knapp har integrerats, laddar webbläsaren på datateknologins informationssystem automatiskt en visning av motsvarande Google + knappen via Google + knappen. Under det här tekniska förfarandet har Google gjort sig medveten om vilken specifika undersida på vår webbsida som besökaren besökte. Mer detaljerad information om Google+ finns tillgänglig på https://developers.google.com/+/.

Om den registrerade är inloggad samtidigt till Google+, erkänner Google varje uppringning till vår hemsida av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida, vilka specifika undersidor av vår hemsida besökte den registrerade. Denna information samlas in via Google+ knappen och Google matchar detta med respektive Google+ konto som är kopplat till den registrerade.

Om den registrerade klickar på Google+ knappen som är integrerad på vår hemsida och ger en rekommendation på Google+ 1, tilldelar Google den här informationen till den personliga användarkontot för Google+ för den registrerade och lagrar personuppgifterna. Google lagrar rekommendationen för +1 för den registrerade, gör den tillgänglig för allmänheten i enlighet med de villkor som den registrerade accepterat i detta hänseende. Därefter lagras och läggs en rekommendation på Google+ 1 av den registrerade på den här hemsida tillsammans med andra personuppgifter, till exempel Google Analytics kontonamnet som används av den registrerade och det lagrade fotot, till andra Google-tjänster, till exempel sökmotorn resultat från Googles sökmotor, Google-konto för den registrerade eller på andra ställen, t.ex. på internet sidor, eller i samband med annonser. Google kan också länka besöket på denna hemsida med annan personlig information som lagras på Google. Google registrerar vidare denna personliga information i syfte att förbättra och optimera de olika Googles tjänsterna.

Via Google+knappen får Google information om att den registrerade besökte vår hemsida, om den registrerade vid inloggningen till vår hemsida loggas in på Google+. Detta inträffar oavsett om den registrerade klickar eller inte klickar på knappen Google+.

Om den registrerade inte vill överföra personuppgifter till Google kan han eller hon förhindra sådan överföring genom att logga ut från hans Google+ konto innan han besöker vår hemsida.

Ytterligare information och bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/. Fler referenser från Google om knappen +1 kan hämtas på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

Bestämmelser om dataskydd om tillämpning och användning av Google-AdWords

På denna hemsida har regulatorn integrerat Google AdWords. Google AdWords är en tjänst för Internet-annonsering som gör det möjligt för annonsören att placera annonser i Google-sökmotorresultat och Googles annonseringsnätverk. Google AdWords tillåter en annonsör att fördefiniera specifika sökord med hjälp av vilka en annons på Googles sökresultat först visas då användaren använder sökmotorn för att hämta ett sökordssökande sökresultat. I Googles annonseringsnät distribueras annonserna på relevanta webbsidor med hjälp av en automatisk algoritm, med hänsyn till de tidigare definierade sökorden.

Verksamhetsbolaget för Google AdWords är Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Syftet med Google AdWords är att marknadsföra vår hemsida genom att inkludera relevanta annonseringar på tredje parts webbsidor och i sökmotorns resultat från sökmotorn Google och en inplacering av tredjepartsannonsering på vår hemsida.

Om en registrerad når vår hemsida via en Google-annons, läggs en konverteringskaka in på datatekniken för den registrerade via Google. Definitionen av kakor förklaras ovan. En konverteringskaka förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för att identifiera den registrerade. Om kakan inte har löpt ut används konverteringskakan för att kontrollera om vissa undersidor, till exempel kundvagnen från ett onlinebutikssystem, hämtades på vår hemsida. Genom konverteringskakan kan både Google och regulatorn förstå om en person som nått en AdWords-annons på vår hemsida genererade försäljning, det vill säga genomförd eller avbruten en försäljning av varor.

Data och information som samlas in genom användningen av konverteringskakan används av Google för att skapa besökstatistik för vår hemsida. Besöksstatistiken används för att bestämma det totala antalet användare som har blivit betalda via AdWords-annonser för att fastställa framgången eller misslyckandet för varje AdWords-annons och att optimera våra AdWords-annonser i framtiden. Varken vårt företag eller andra Google AdWords-annonsörer får information från Google som kan identifiera den registrerade.

Konverteringskakan lagrar personlig information, t.ex. de Internet-sidor som besökaren besökte. Varje gång vi besöker våra webbsidor skickas personuppgifter, inklusive IP-adressen för den Internetanslutning som används av den registrerade, till Google i USA. Dessa personuppgifter lagras av Google i USA. Google kan överföra dessa personuppgifter samlade genom det tekniska förfarandet till tredje part.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in på vår hemsida, enligt ovan, med hjälp av en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan inställning av den använda webbläsaren skulle också hindra Google från att placera en konverteringskaka på datasystemets datatekniska system. Dessutom kan en cookieuppsättning av Google AdWords raderas när som helst via webbläsaren eller andra program.

Den registrerade har möjlighet att invända mot den intressebaserade annonsen från Google. Därför måste den registrerade få åtkomst från var och en av webbläsarna som använder länken www.google.de/settings/ads och ange önskade inställningar.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Google kan hämtas på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/.

Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Instagram

På denna hemsida har regulatorn inbyggda komponenter i tjänsten Instagram. Instagram är en tjänst som kan kvalificeras som en audiovisuell plattform som tillåter användare att dela foton och videoklipp samt sprida sådan information i andra sociala nätverk.

Operationsbolaget för de tjänster som Instagram erbjuder är Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en Instagram-komponent (Insta-knapp) integrerades, uppmanas Internet-webbläsaren på datateknologins informationssystem automatiskt till nedladdning av en visning av motsvarande Instagram-komponent i Instagram. Under det här tekniska förfarandet blir Instagram medveten om vilken specifik undersida på vår hemsida som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Instagram, upptäcker Instagram vid varje uppringning till vår hemsida av den registrerade – och under hela vistelsens längd på vår hemsida – vilken specifik undersida på vår hemsida har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Instagram-komponenten och är associerad med respektive registrans konto hos den registrerade. Om den registrerade klickar på en av instagramknapparna som är integrerade på vår hemsida, matchar Instagram den här informationen med den personliga Instagram-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Instagram tar emot information via Instagram-komponenten som den registrerade har besökt vår hemsida förutsatt att den registrerade är inloggad hos Instagram vid tidpunkten för besökande av vår hemsida. Detta sker oberoende av om personen klickar på Instagram-knappen eller inte. Om en sådan överföring av information till Instagram inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga av från sitt Instagram-konto innan en uppringning till vår hemsida görs.

Ytterligare information och gällande bestämmelser om dataskydd i Instagram kan hämtas under https://help.instagram.com/155833707900388 och https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

Dataskyddsbestämmelser om applikation och användning av Jetpack för WordPress

På denna hemsida har regulatorn integrerat Jetpack. Jetpack är en WordPress plugin, som ger ytterligare funktioner till operatören av en hemsida baserat på WordPress. Jetpack tillåter hemsidaoperatören bland annat en översikt över besökarna på hemsidan. Genom att visa relaterade inlägg och publikationer, eller möjligheten att dela innehåll på sidan, är det också möjligt att öka besökarnas nummer. Dessutom är säkerhetsfunktionerna integrerade i Jetpack, så en Jetpack-användande hemsida är bättre skyddad mot ”brutal force attacker”. Jetpack optimerar och accelererar också laddningen av bilder på hemsidan.

Operationsföretaget Jetpack Plug-Ins för WordPress är Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Det operativa företaget använder spårningstekniken skapad av Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack sätter en kaka på det datatekniska systemet som används av den registrerade. Definitionen av kakor förklaras ovan. Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en Jetpack-komponent integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt att skicka in data genom Jetpack-komponenten för analysändamål till Automattic. Under det här tekniska förfarandet mottar Automattic data som används för att skapa en översikt över hemsidabesök. De uppgifter som erhållits på detta sätt tjänar analysen av den registrerades beteende, som har tillgång till regulatorns internetsida och analyseras med sikte på att optimera webbplatsen. Uppgifterna som samlas in via Jetpack-komponenten används inte för att identifiera den registrerade utan att tidigare ha erhållit ett separat uttryckligt samtycke från den registrerade. Uppgifterna kommer också till meddelandet om Quantcast. Quantcast använder data för samma ändamål som Automattic.

Den registrerade kan, som sagt ovan, förhindra att cookies ställs in via vår hemsida när som helst genom en motsvarande justering av den webbläsare som används och därmed permanent neka inställningen av cookies. En sådan anpassning till den använda webbläsaren skulle också förhindra att Automattic / Quantcast ställer in en cookie på den registrerades datatekniska system. Dessutom kan cookies som redan används av Automattic / Quantcast raderas när som helst via en webbläsare eller andra program.

Dessutom har den registrerade möjligheten att invända mot en insamling av data avseende en användning av denna hemsida som genereras av Jetpack-kakan samt behandlingen av dessa data av Automattic / Quantcast och chansen att utesluta sådana . För detta ändamål måste den registrerade trycka på “opt-out” -knappen under länken https://www.quantcast.com/opt-out/ som ställer in en opt-out-cookie. Opt-out-kaktsatsen med detta ändamål är placerad på det datatekniska systemet som används av den registrerade. Om kakorna raderas på den registrerades system måste den registrerade ringa upp länken igen och ställa in en ny opt-out-cookie.

Med inställningen av opt-out-cookien finns dock möjligheten att regulatorns hemsida inte längre kan användas av den registrerade.

Tillämpliga bestämmelser om dataskydd i Automattic kan nås på https://automattic.com/privacy/. De tillämpliga bestämmelserna om dataskydd i Quantcast kan nås på https://www.quantcast.com/privacy/.

Dataskyddsbestämmelser om tillämpning och användning av Pinterest

På denna hemsida har regulatorn inbyggda komponenter i Pinterest Inc. Pinterest är ett så kallat socialt nätverk. Ett socialt nätverk är en Internet social mötesplats, ett online-community som tillåter användare att kommunicera och interagera med varandra i ett virtuellt utrymme. Ett socialt nätverk kan fungera som en plattform för utbyte av åsikter och erfarenheter, eller låta Internetgemenskapen tillhandahålla personlig eller företagsrelaterad information. Pinterest möjliggör för användarna av det sociala nätverket att bland annat publicera bildsamlingar och enskilda bilder samt beskrivningar av virtuella tangentbord (så kallade stift), som sedan kan delas av andra användares (så kallade re-pins) eller kommenterade.

Operationsföretaget Pinterest är Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en Pinterest-komponent (Pinterest-plugin) integrerades, aktiveras webbläsaren på den registrerades datatekniska system automatiskt uppmanas att ladda ner via respektive Pinterest-komponent en visning av motsvarande Pinterest-komponent. Ytterligare information om Pinterest finns på https://pinterest.com/. Under det här tekniska förfarandet får Pinterest kunskap om vilken specifik undersida på vår hemsida som besöks av den registrerade.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Pinterest, upptäcker Pinterest vid varje uppringning till vår hemsida av den registrerade – och under hela vistelsens längd på vår hemsida – vilken specifika undersida på vår hemsida har besökts av den registrerade. Denna information samlas in via Pinterest-komponenten och är associerad med den registrerade Pinterest-kontot för den registrerade. Om den registrerade klickar på en av Pinterest-knapparna, integrerad på vår hemsida, tilldelar Pinterest denna information till den personliga Pinterest-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Pinterest tar emot information via Pinterest-komponenten som den registrerade har besökt vår hemsida, förutsatt att den registrerade är inloggad hos Pinterest vid tidpunkten för uppringningen till vår hemsida. Detta sker oberoende av om personen klickar på Pinterest-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Pinterest inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Pinterest-konto innan en uppringning till vår hemsida görs.

Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av Twitter

På denna hemsida har regulatorn inbyggda komponenter av Twitter. Twitter är en flerspråkig, offentligt tillgänglig mikrobloggtjänst där användare kan publicera och sprida så kallade “tweets”, t.ex. Korta meddelanden, som är begränsade till 280 tecken. Dessa korta meddelanden är tillgängliga för alla, inklusive de som inte är inloggade på Twitter. Tweetsna visas också till så kallade följare för respektive användare. Följare är andra Twitter-användare som följer en användares tweets. Dessutom kan Twitter låta dig adressera en bred publik via ishtags, länkar eller retweets.

Verksamhetsbolaget för Twitter är Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en Twitter-komponent (Twitter-knappen) integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande Twitter-komponent i Twitter. Ytterligare information om Twitter-knapparna finns under https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Under det här tekniska förfarandet får Twitter kunskap om vilken specifik undersida på vår hemsida som besökaren besökte. Syftet med integreringen av Twitter-komponenten är en återutsändning av innehållet på denna hemsida för att tillåta våra användare att introducera denna hemsida till den digitala världen och öka våra besökarnumrar.

Om den registrerade är inloggad samtidigt på Twitter, upptäcker Twitter med varje uppringning till vår hemsida av den registrerade och under hela vistelsens längd på vår hemsida vilken specifik undersida på vår hesmida besöktes av den registrerade. Denna information samlas in via Twitter-komponenten och är associerad med den registrerades respektive Twitter-konto. Om den registrerade klickar på en av Twitter-knapparna som är integrerade på vår hemsida, tilldelar Twitter den här informationen till den personliga Twitter-användarkontot för den registrerade och lagrar personuppgifterna.

Twitter tar emot information via den Twitter-komponenten som den registrerade har besökt vår hemsida, förutsatt att den registrerade är inloggad på Twitter vid tidpunkten för uppringningen till vår hemsida. Detta sker oberoende av om personen klickar på Twitter-komponenten eller inte. Om en sådan överföring av information till Twitter inte är önskvärd för den registrerade, kan han eller hon förhindra detta genom att logga ut från sitt Twitter-konto innan en uppringning till vår hemsida görs.

Gällande bestämmelser om dataskydd i Twitter kan nås på https://twitter.com/privacy?lang=sv.

Dataskyddsbestämmelser om ansökan och användningen av YouTube

På denna hesmida har regulatorn inbyggda komponenter på YouTube. YouTube är en internetvideoportal som gör att videoutgivare kan ställa in videoklipp och andra användare kostnadsfritt, vilket också ger gratis visning, granskning och kommentar till dem. YouTube tillåter dig att publicera alla typer av videoklipp, så att du kan få tillgång till både fullfilmer och tv-sändningar, liksom musikvideor, släpvagnar och videor som användarna gör via internetportalen.

Verksamhetsbolaget till YouTube är YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC är ett dotterbolag till Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Vid varje uppringning till en av de enskilda sidorna på den här hemsida, som drivs av regulatorn och på vilken en YouTube-komponent (YouTube-video) integrerades, uppmanas webbläsaren på datateknets informationsteknologisystem automatiskt för att ladda ner en visning av motsvarande YouTube-komponent. Ytterligare information om YouTube kan erhållas på https://www.youtube.com/yt/about/en/. Under det här tekniska förfarandet får YouTube och Google kunskap om vilken specifik undersida på vår hemsida som besökaren besökte.

Om den registrerade är inloggad på YouTube erkänner YouTube varje uppringning till en undersida som innehåller en YouTube-video, vilken specifika undersida på vår hemsida besökte den registrerade. Denna information samlas in av YouTube och Google och tilldelas respektive registrerade YouTube-konto.

YouTube och Google kommer att få information via den YouTube-komponent som den registrerade har besökt vår hemsida om den registrerade vid inloggningen till vår hemsida loggas in på YouTube. Detta sker oberoende av om personen klickar på en YouTube-video eller inte. Om en sådan överföring av denna information till YouTube och Google inte är önskvärd för den registrerade kan leveransen förebyggas om den registrerade loggar av från sitt eget YouTube-konto innan en uppringning till vår hemsida görs.

YouTubes bestämmelser om dataskydd finns på https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/, ger information om insamling, behandling och användning av personuppgifter av YouTube och Google.

Rättslig grund för behandlingen

Konst. 6 (1) tänd. en GDPR fungerar som den rättsliga grunden för bearbetningsoperationer för vilka vi erhåller samtycke för ett specifikt förädlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för utförandet av ett kontrakt till vilket den registrerade är part, vilket exempelvis är fallet när bearbetningsoperationer är nödvändiga för leverans av varor eller att tillhandahålla någon annan tjänst, är behandlingen baserat på artikel 6.1 lit. b GDPR. Detsamma gäller sådana behandlingar som är nödvändiga för att genomföra före kontraktsåtgärder, till exempel vid undersökningar om våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en laglig skyldighet enligt vilken behandling av personuppgifter krävs, t.ex. för att skatteförpliktelser uppfylls, är behandlingen baserad på Art. 6 (1) tänd. c GDPR. I ovanliga fall kan behandling av personuppgifter vara nödvändigt för att skydda den registrerades intressen eller en annan fysisk person. Detta skulle exempelvis vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, sjukförsäkring eller annan viktig information skulle behöva vidarebefordras till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen vara baserad på Art. 6 (1) tänd. d GDPR. Slutligen kan bearbetningsoperationer baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR. Denna rättsliga grund används för bearbetning som inte omfattas av någon av ovan nämnda rättsliga grunder, om bearbetning är nödvändig för de legitima intressen som bolaget eller tredje part förfogar över, utom om sådana intressen bryts mot intressena eller grundläggande rättigheter och friheter hos den registrerade som kräver skydd av personuppgifter. Sådana bearbetningsoperationer är särskilt tillåtna eftersom de specifikt har nämnts av den europeiska lagstiftaren. Han ansåg att ett berättigat intresse skulle kunna antas om den registrerade är en kund hos den registeransvarige (skäl 47, mening 2 i GDPR).

De legitima intressen som kontrollanten eller en tredje part åtar

Om behandlingen av personuppgifter baseras på artikel 6.1 lit. f GDPR Vårt legitima intresse är att utföra vår verksamhet till förmån för alla våra anställdas och medlemmarnas välbefinnande.

Period för vilken personuppgifterna ska lagras

Kriterierna för att bestämma lagringsperioden för personuppgifter är den lagstadgade lagringsperioden. Efter utgången av denna period raderas motsvarande data rutinmässigt, så länge det inte längre är nödvändigt för att kontraktet fullgörs eller kontraktet inleds.

Tillhandahållande av personuppgifter som lagstadgade eller avtalsenliga krav; Krav som krävs för att ingå kontrakt; Den registrerades skyldighet att lämna personuppgifter; Möjliga följder av misslyckande att tillhandahålla sådan information

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t ex information om avtalspartnern). Ibland kan det vara nödvändigt att ingå ett avtal om att den registrerade ger oss personuppgifter, vilka därefter måste behandlas av oss. Den registrerade är till exempel skyldig att ge oss personuppgifter när vårt företag tecknar avtal med honom eller henne. Den icke-tillhandahållande av personuppgifter skulle få till följd att kontraktet med den registrerade inte kunde ingås. Innan personuppgifter tillhandahålls av den registrerade måste den registrerade kontakta någon anställd. Arbetstagaren förtydligar den registrerade om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller kontrakt eller är nödvändig för ingående av kontraktet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifter och konsekvenserna av att de personliga personuppgifterna inte är avsedda data.

Alingsås
Hälsostudio

Alingsås Hälsostudio är en genuin träningsanläggning som har funnits i Alingsås sedan 1982.
0322 - 637 470
Kolavägen 2A, 441 55 Alingsås
info@alingsashalsostudio.se
apartmentenvelopephone-handsetcrossmenuchevron-down